www.franglish.fr

 

Dearest creature in creation - The Chaos /'keıɒs/

Text and symbols

"The Chaos" is a poem which demonstrates the irregularity of English spelling and pronunciation, written by Gerard Nolst Trenité (1870-1946)

http://ncf.idallen.com/english.html

https://www.learnenglish.de/pronunciation/pronunciationpoem.html

https://www.youtube.com/watch?v=v1V6Nn6aAmw

 

Click on the players of each stanza to listen to the sentences and don't hesitate to read them out loud !

 

1 Play
ˈdiərist 'kriːʧə ın kriː'eıʃən
ˈstʌdi 'ıŋglıʃ prəʊnʌnsiːˈeıʃən
aı wıl tiːʧ juː ın maı vɜːs
saʊndz laık kɔːps kɔə hɔːs ənd wɜːs
aı wıl kiːp juː 'suːzi, 'bızi
meık jɔː hed wıð hiːt grəʊ 'dızi
tıərın aı jɔː dres juːl tɛə
səʊ ʃælsəʊ hıə maı preə

 

2 Play
ʤʌst kəm'pɛə hɑːt bɪəd ənd hɜːd
daız ənd ˈdaɪət lɔːd ənd wɜːd
sɔːd ənd swɔːd rı'teın ənd 'brıtn
maınd ðə 'lætə haʊ ıts 'rıtn
naʊ aı ˈʃʊəli wıl nɒt pleıg juː
wıð sʌʧ wɜːdz əz plæk ənd 'eıgjuː
bət biː ˈkeəfʊl haʊ juː spiːk
seı breık ənd steık bət bliːk ənd striːk
'kləʊvn 'ʌvən haʊ ənd ləʊ
skrıpt rı'siːt ʃəʊ ˈpəʊim ənd təʊ

 

3 Play
hɪə miː ˈseɪ dɪˈvɔɪd əv ˈtrɪkəri
dɔːtə ˈlɑːftə ənd tɜːp'sıkəri
ˈtaɪfɔɪd 'miːzlz ˈtɒpslz ˈaılz
ˈeksaɪlz ˈsimiliz ənd riˈvailz
'skɒlə 'vıkə ənd sı'gɑː
'səʊlə 'maıkə wɔː ənd fɑː
wʌn ə'nɛməniː bælˈmɒrəl
'kıʧın 'laıkn ˈlɔːndri 'lɒrəl
'gɜːtruːd 'ʤɜːmən wınd ənd maind
siːn melˈpɒmɪniː mænkˈaınd

 

4 Play
'bılıt dʌz nɒt raım wıð 'bæleı
buːˈkeı 'wɒlıt 'mælıt 'ʃæleı
blʌd ənd flʌd ɑː nɒt laık fuːd
nɔː ız məʊld laık ʃʊd ənd wʊd
ˈvɪskəs 'vaıkaʊnt ləʊd ənd brɔːd
ˈtɔːd tə 'fɔːwəd tə rı'wɔːd
ənd jɔː prəʊnʌnsiːˈeıʃənz əʊ'keı
wen ju kəˈrektli ˈseɪ krəʊ'keı
'raʊndıd 'wuːndıd griːv ənd sıv
frend ənd fiːnd ə'laıv ənd lıv

 

5 Play
'aıvi 'prıvi 'feıməs 'klæmə
ənd ɪˈnæmə raımz wıð 'hæmə
ˈrɪvə ˈraɪvəl tuːm bɒm kəʊm
dɒl ənd rəʊl ənd səm ənd həʊm
'streınʤə dʌz nɒt raım wıð 'æŋgə
ˈnaiðə dʌz dı'vaʊə wıð 'klæŋgə
səʊlz bət faʊl hɔːnt bət ɑːnt
fɒnt frʌnt wəʊnt wɒnt ɡrænd ənd grɑːnt
ʃuːz gəʊz dʌz naʊ fɜːst seı 'fıŋgə
ænd ðɛn ˈsiŋə 'ʤınʤə 'lıŋgə
ˈriːəl ziːl məʊv ɡaʊdʒ ənd ɡeɪdʒ
ˈmæridʒ 'fəʊliıʤ mı'rɑːʒ ənd eıʤ

 

6 Play
ˈkwɪəri dəz nɒt raɪm wɪð ˈveri
nɔː dəz ˈfjʊəri ˈsaʊnd ˈlaɪk ˈberi
dʌst lɒst pəʊst ənd dʌθ klɒθ ləʊθ
dʒɒb nɒb ˈbʊzəm ˈtrænsəm əʊθ
ðəʊ ðə ˈdɪfrənsɪz siːm 'lıtl
wiː seı 'æktjuːəl bət 'vıtl
'riːfə dʌz nɒt raım wıð ˈdefə
'fefə dʌz ənd 'zefə 'hefə
mınt paınt 'sɛnıt ənd sı'deıt
dʌl bʊl ənd ʤɔːʤ et leıt
ˈsiːnɪk 'ærəbık pə'sıfık
'saıəns ˈkɒnʃəns saıəntˈıfık

 

7 Play
'lıbəti 'laıbrəri hiːv ənd 'hevən
ˈreɪtʃl̩ eɪk mʊˈstɑːʃ ɪˈlevn̩
wiː seı 'hæləʊd bət ə'laʊd
'piːpl 'lepəd təʊd bət vaʊd
mɑːk ðə ˈdɪfrənsɪz mɔəˈrəʊvə
bɪˈtwiːn ˈmuːvə ˈkʌvə ˈkləʊvə
ˈliːʧız 'brıʧız waız prı'saıs
'ʧælıs bət pə'liːs ənd laıs
'kæməl ˈkʌnstəbl ʌn'steıbl
'prınsıpl dıˈsaıpəl 'leıbl

 

8 Play
ˈpetl̩ ˈpænl̩ ənd kəˈnæl
weıt səˈpraɪz plæt 'prɒmıs pæl
wɜːm ənd stɔːm ʃeız 'keıɒs tʃeə
'senətə spek'teıtə meə
tʊə bət aʊə dʊə 'sʌkə fɔː
gæs ə'lɑːs ənd 'ɑːkənsɔː
siː aɪˈdɪə kəˈrɪə ˈeəriə
sɑːm mə'rıə bət məˈleərɪə
juːθ saʊθ 'sʌðən klenz ənd kliːn
'dɒktrın 'tɜːpəntaın mə'riːn

 

9 Play
kəmˈpeə 'eılıən wıð ı'tælıən
ˈdəndilaiən wıð bə'tæliən
'sæli wıð əˈlai jeı jiː
aı aı eı eı weı ənd kiː
ˈseɪ əˈvɜː bət ˈevəˈfiːvə
ˈnaiðə ˈleʒə skeın dı'siːvə
ˈherən ˈɡrænəri kəˈneəri
ˈkrevɪs ənd dɪˈvaɪs ənd ˈeəri

 

10 Play
feɪs bət ˈprefɪs nɒt ɪˈfeɪs
flɛm fleg'mætık æs glɑːs beis
lɑːʤ bət 'tɑːgıt ʤın gıv ˈvɜːʤıŋ
ɔːt aʊt ʤaʊst ənd skaʊə bət 'skɜːdʒiŋ
ɪə bət ɜːn ənd weər ənd teə
duː nɒt raım wıð hıə bət eə
'sɛvn ız raıt bət səʊ ız 'iːvn
'haıfən 'rʌfn ˈnevjuː 'stiːvn
'mʌŋki ˈdɒŋki tɜːk ənd ʤɜːk
ɑːsk ɡrɑːsp wɒsp ənd kɔːk ənd ˈwɜːk

 

11 Play
prəʊnʌnsiːˈeıʃən θıŋk əv 'saıki
ız ə 'peılıŋ staʊt ənd 'spaıki
wəʊnt ıt meık juː luːz jɔː wıts
'raıtıŋ grəʊts ənd 'seııŋ grıts
ıts ə dɑːk ə'bıs ɔː 'tʌnl
struːn wɪð stəʊnz stəʊd ˈsɒlɪs ˈɡʌnl̩
'ızlıŋtn ənd aıl əv waıt
ˈhʌzif 'vɜːdıkt ənd ın'daıt

 

12 Play
'faınəli wıʧ raımz wıð ı'nʌf
ðəʊ θruː plaʊ ɔː dəʊ ɔː kɒf
ˈhikʌp hæz ðə saʊnd əv kʌp
maı əd'vaıs ız tə gıv ʌp

 

 

Ecouter un mot ?
En savoir plus sur un mot ?
Transcrire un texte en symboles ?
Cambridge Dictionary Online
Wordreference
Photransedit