www.franglish.fr

Dearest creature in creation - The Chaos /'keıɒs/

Text and symbols

"The Chaos" is a poem which demonstrates the irregularity of English spelling and pronunciation, written by Gerard Nolst Trenit (1870-1946)

http://ncf.idallen.com/english.html

https://www.learnenglish.de/pronunciation/pronunciationpoem.html

https://www.youtube.com/watch?v=v1V6Nn6aAmw

Click on the players of each stanza to listen to the sentences and don't hesitate to read them out loud !

1-
ˈdiərist 'kriːʧə ın kriː'eıʃən
ˈstʌdi 'ıŋglıʃ prəʊnʌnsiːˈeıʃən
aı wıl tiːʧ juː ın maı vɜːs
saʊndz laık kɔːps kɔə hɔːs ənd wɜːs
aı wıl kiːp juː 'suːzi, 'bızi
meık jɔː hed wı hiːt grəʊ 'dızi
tıərın aı jɔː dres juːl tɛə
səʊ ʃlsəʊ hıə maı preə

2-
ʤʌst kəm'pɛə hɑːt bɪəd ənd hɜːd
daız ənd ˈdaɪət lɔːd ənd wɜːd
sɔːd ənd swɔːd rı'teın ənd 'brıtn
maınd ə 'ltə haʊ ıts 'rıtn
naʊ aı ˈʃʊəli wıl nɒt pleıg juː
wı sʌʧ wɜːdz əz plk ənd 'eıgjuː
bət biː ˈkeəfʊl haʊ juː spiːk
seı breık ənd steık bət bliːk ənd striːk
'kləʊvn 'ʌvən haʊ ənd ləʊ
skrıpt rı'siːt ʃəʊ ˈpəʊim ənd təʊ

3-
hɪə miː ˈseɪ dɪˈvɔɪd əv ˈtrɪkəri
dɔːtə ˈlɑːftə ənd tɜːp'sıkəri
ˈtaɪfɔɪd 'miːzlz ˈtɒpslz ˈaılz
ˈeksaɪlz ˈsimiliz ənd riˈvailz
'skɒlə 'vıkə ənd sı'gɑː
'səʊlə 'maıkə wɔː ənd fɑː
wʌn ə'nɛməniː blˈmɒrəl
'kıʧın 'laıkn ˈlɔːndri 'lɒrəl
'gɜːtruːd 'ʤɜːmən wınd ənd maind
siːn melˈpɒmɪniː mnkˈaınd

4-
'bılıt dʌz nɒt raım wı 'bleı
buːˈkeı 'wɒlıt 'mlıt 'ʃleı
blʌd ənd flʌd ɑː nɒt laık fuːd
nɔː ız məʊld laık ʃʊd ənd wʊd
ˈvɪskəs 'vaıkaʊnt ləʊd ənd brɔːd
ˈtɔːd tə 'fɔːwəd tə rı'wɔːd
ənd jɔː prəʊnʌnsiːˈeıʃənz əʊ'keı
wen ju kəˈrektli ˈseɪ krəʊ'keı
'raʊndıd 'wuːndıd griːv ənd sıv
frend ənd fiːnd ə'laıv ənd lıv

5-
'aıvi 'prıvi 'feıməs 'klmə
ənd ɪˈnmə raımz wı 'hmə
ˈrɪvə ˈraɪvəl tuːm bɒm kəʊm
dɒl ənd rəʊl ənd səm ənd həʊm
'streınʤə dʌz nɒt raım wı 'ŋgə
ˈnaiə dʌz dı'vaʊə wı 'klŋgə
səʊlz bət faʊl hɔːnt bət ɑːnt
fɒnt frʌnt wəʊnt wɒnt ɡrnd ənd grɑːnt
ʃuːz gəʊz dʌz naʊ fɜːst seı 'fıŋgə
nd ɛn ˈsiŋə 'ʤınʤə 'lıŋgə
ˈriːəl ziːl məʊv ɡaʊdʒ ənd ɡeɪdʒ
ˈmridʒ 'fəʊliıʤ mı'rɑːʒ ənd eıʤ

6-
ˈkwɪəri dəz nɒt raɪm wɪ ˈveri
nɔː dəz ˈfjʊəri ˈsaʊnd ˈlaɪk ˈberi
dʌst lɒst pəʊst ənd dʌθ klɒθ ləʊθ
dʒɒb nɒb ˈbʊzəm ˈtrnsəm əʊθ
əʊ ə ˈdɪfrənsɪz siːm 'lıtl
wiː seı 'ktjuːəl bət 'vıtl
'riːfə dʌz nɒt raım wı ˈdefə
'fefə dʌz ənd 'zefə 'hefə
mınt paınt 'sɛnıt ənd sı'deıt
dʌl bʊl ənd ʤɔːʤ et leıt
ˈsiːnɪk 'rəbık pə'sıfık
'saıəns ˈkɒnʃəns saıəntˈıfık

7-
'lıbəti 'laıbrəri hiːv ənd 'hevən
ˈreɪtʃl̩ eɪk mʊˈstɑːʃ ɪˈlevn̩
wiː seı 'hləʊd bət ə'laʊd
'piːpl 'lepəd təʊd bət vaʊd
mɑːk ə ˈdɪfrənsɪz mɔəˈrəʊvə
bɪˈtwiːn ˈmuːvə ˈkʌvə ˈkləʊvə
ˈliːʧız 'brıʧız waız prı'saıs
'ʧlıs bət pə'liːs ənd laıs
'kməl ˈkʌnstəbl ʌn'steıbl
'prınsıpl dıˈsaıpəl 'leıbl

8-
ˈpetl̩ ˈpnl̩ ənd kəˈnl
weıt səˈpraɪz plt 'prɒmıs pl
wɜːm ənd stɔːm ʃeız 'keıɒs tʃeə
'senətə spek'teıtə meə
tʊə bət aʊə dʊə 'sʌkə fɔː
gs ə'lɑːs ənd 'ɑːkənsɔː
siː aɪˈdɪə kəˈrɪə ˈeəriə
sɑːm mə'rıə bət məˈleərɪə
juːθ saʊθ 'sʌən klenz ənd kliːn
'dɒktrın 'tɜːpəntaın mə'riːn

9-
kəmˈpeə 'eılıən wı ı'tlıən
ˈdəndilaiən wı bə'tliən
'sli wı əˈlai jeı jiː
aı aı eı eı weı ənd kiː
ˈseɪ əˈvɜː bət ˈevəˈfiːvə
ˈnaiə ˈleʒə skeın dı'siːvə
ˈherən ˈɡrnəri kəˈneəri
ˈkrevɪs ənd dɪˈvaɪs ənd ˈeəri

10-
feɪs bət ˈprefɪs nɒt ɪˈfeɪs
flɛm fleg'mtık s glɑːs beis
lɑːʤ bət 'tɑːgıt ʤın gıv ˈvɜːʤıŋ
ɔːt aʊt ʤaʊst ənd skaʊə bət 'skɜːdʒiŋ
ɪə bət ɜːn ənd weər ənd teə
duː nɒt raım wı hıə bət eə
'sɛvn ız raıt bət səʊ ız 'iːvn
'haıfən 'rʌfn ˈnevjuː 'stiːvn
'mʌŋki ˈdɒŋki tɜːk ənd ʤɜːk
ɑːsk ɡrɑːsp wɒsp ənd kɔːk ənd ˈwɜːk

11-
prəʊnʌnsiːˈeıʃən θıŋk əv 'saıki
ız ə 'peılıŋ staʊt ənd 'spaıki
wəʊnt ıt meık juː luːz jɔː wıts
'raıtıŋ grəʊts ənd 'seııŋ grıts
ıts ə dɑːk ə'bıs ɔː 'tʌnl
struːn wɪ stəʊnz stəʊd ˈsɒlɪs ˈɡʌnl̩
'ızlıŋtn ənd aıl əv waıt
ˈhʌzif 'vɜːdıkt ənd ın'daıt

12-
'faınəli wıʧ raımz wı ı'nʌf
əʊ θruː plaʊ ɔː dəʊ ɔː kɒf
ˈhikʌp hz ə saʊnd əv kʌp
maı əd'vaıs ız tə gıv ʌp

Ecouter un mot ?
En savoir plus sur un mot ?
Transcrire un texte en symboles ?
Cambridge Dictionary Online
Wordreference
Photransedit