www.franglish.fr
Soutenir le site

Compilation réalisée en février 2014 avec l'aide des étudiants de prépa du Lycée Arago de Perpignan

Click on the words, listen carefully (UK - US) and memorize the pronunciation
Don't hesitate
to read them out loud!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
                         
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Le mot que vous voulez écouter n'est pas dans cette liste ?
Vous voulez en savoir plus sur le mot ?
Cambridge Dictionary Online
Wordreference

 

A
adamant
/ˈæd.ə.mənt/
America
/əˈmer.ɪ.kə/
about
/əˈbaʊt/
acceptable
/əkˈsept.ə.bl̩/
adult
/ˈæd.ʌlt/ /əˈdʌlt/
advertisement
/ədˈvɜː.tɪs.mənt/ /ˈæd.vɝː.taɪz.mənt/
although
/ɔːlˈðəʊ/ /ɑːlˈðoʊ/
answer
/ˈɑːn.sər/ /ˈæn.sɚ/
anxiety
/æŋˈzaɪ.ə.ti/
architecture
/ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/
are
/ɑːr/ /ɑːr/
aren't
/ɑːnt/ /ɑːrnt/
arrive
/əˈraɪv/
attached
/əˈtætʃt/
August
/ɔːˈɡʌst/
author
/ˈɔː.θər/ /ˈɑː.θɚ/
Top

 

B
barrier
/ˈbær.i.ər/
bio
/baɪ.əʊ-/
blood
/blʌd/
Britain
/ˈbrɪt.ən/
British
/ˈbrɪt.ɪʃ/
Briton
/ˈbrɪt.ən/
Top

 

C
capitalism
/ˈkæp.ɪ.təl.ɪ.zəm/
career
/kəˈrɪər/
case
/keɪs/
chemical
/ˈkem.ɪ.kəl/
chemistry
/ˈkem.ɪ.stri/
child
/tʃaɪld/
children
/ˈtʃɪl.drən/
citizen
/ˈsɪt.ɪ.zən/
civilization
/ˌsɪv.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/
colonise
/ˈkɒl.ə.naɪz/
comfortable
/ˈkʌm.fə.tə.bl̩/
communism
/ˈkɒm.jʊ.nɪ.zəm/
compare
/kəmˈpeər/
comparison
/kəmˈpær.ɪ.sən/
completely
/kəmˈpliːt.li/
considerable
/kənˈsɪd.ər.ə.bl̩/
considered
/kənˈsɪd.əd/
correspond
/ˌkɒr.ɪˈspɒnd/ /ˌkɔːr.ɪˈspɑːnd/
could
/kʊd/
crisis
/ˈkraɪ.sɪs/
criticism
/ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/
culture
/ˈkʌl.tʃər/
Top

 

D
dangerous
/ˈdeɪn.dʒər.əs/
definitely
/ˈdef.ɪ.nət.li/
develop
/dɪˈvel.əp/
developed
/dɪˈvel.əpt/
developing
/dɪˈvel.ə.pɪŋ/
development
/dɪˈvel.əp.mənt/
diabetes
/ˌdaɪəˈbiː.tiːz/
difficult
/ˈdɪf.ɪ.kəlt/
difficulty
/ˈdɪf.ɪ.kəl.ti/
disagree
/ˌdɪs.əˈɡriː/
disease
/dɪˈziːz/
diverse
/daɪˈvɜːs/ /dɪˈvɝːs/
diversity
/daɪˈvɜː.sɪ.ti/ /dɪˈvɝː.sə.t̬i/
draught
/drɑːft/ /dræft/
Top

 

E
encourage
/ɪnˈkʌr.ɪdʒ/ /-ˈkɝː-/
engineer
/ˌen.dʒɪˈnɪər/ 
engineering
/ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/
enormous
/ɪˈnɔː.məs/
entitle
/ɪnˈtaɪ.tl̩/
environment
/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/
environmental
/ɪnˌvaɪ.rən.ˈmen.təl/
equality
/ɪˈkwɒl.ɪ.ti/ /-ˈkwɑː.lə.t̬i/
Euro
/ˈjʊə.rəʊ/ /ˈjʊ.roʊ/
European
/ˌjʊə.rəˈpiː.ən/
euthanasia
/ˌjuː.θəˈneɪ.ʒə/
express
/ɪkˈspres/
Top

 

F
famous
/ˈfeɪ.məs/
favourable
/ˈfeɪ.vər.ə.bl̩/
finally
/ˈfaɪ.nə.li/
firm
/fɜːm/ /fɝːm/
fixed
/fɪkst/
flood
/flʌd/
focus
/ˈfəʊ.kəs/
Top

 

G
global
/ˈɡləʊ.bəl/
globalization
/ˌɡləʊ.bəl.aɪˈzeɪ.ʃən/
Guardian
/ˈɡɑː.di.ən/
Top

 

H
he
/hiː/
him
/hɪm/
his
/hɪz/
health
/helθ/ /ˈhel.θi/
healthy
/ˈhel.θi/
help
/help/
hierarchy
/ˈhaɪə.rɑː.ki/
hire
/haɪər/ /haɪr/
hold
/həʊld/ /hoʊld/
hope
/həʊp/ /hoʊp/
host
/həʊst/ /hoʊst/
how
/haʊ/
human
/ˈhjuː.mən/
Top

 

I
identify
/aɪˈden.tɪ.faɪ/
imagine
/ɪˈmædʒ.ɪn/
increase
/ɪnˈkriːs/
individual
/ˌɪn.dɪˈvɪd.ju.əl/
individualism
/ˌɪn.dɪˈvɪd.ju.ə.lɪ.zəm/
industrialization
/ɪnˌdʌs.tri.ə.laɪˈzeɪ.ʃən/
industry
/ˈɪn.də.stri/
inhabitant
/ɪnˈhæb.ɪ.tənt/
interest
/ˈɪn.trəst/ /-trɪst/
interested
/ˈɪn.trəs.tɪd/
interesting
/ˈɪn.trəs.tɪŋ/
invest
/ɪnˈvest/
isolate
/ˈaɪ.sə.leɪt/
Top

 

J
Japan
/dʒəˈpæn/
Japanese
/ˌdzæp.əˈniːz/
journalist
/ˈdʒɜː.nə.lɪst/
journalism
/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/
Top

 

K
know
/nəʊ/
Top

 

L
law
/lɔː/ /lɑː/
liberal
/ˈlɪb.ər.əl/
liberalism
/ˈlɪb.ər.əlɪ.zəm/
life
/laɪf/
live
/lɪv/
look
/lʊk/
op

 

M
microchip
/ˈmaɪ.krəʊ.tʃɪp/
materialism
/məˈtɪə.ri.ə.lɪ.zəm/
materials
/məˈtɪə.ri.əlz/
method
/ˈmeθ.əd/
money
/ˈmʌn.i/
op

 

N
nervous
/ˈnɜː.vəs/
now
/naʊ/
nowadays
/ˈnaʊ.ə.deɪz/
numerous
/ˈnjuː.mə.rəs/
Top

 

O
observe
/əbˈzɜːv/
of
/ɒv/
off
/ɒf/
organisation
/ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən/ /ˌɔːr.ɡən.əˈ-/
Top

 

P
particular
/pəˈtɪk.jʊ.lər/
particularly
/pəˈtɪk.jʊ.lə.li/ /pɚˈtɪk.jə.lɚ.li/
pesticide
/ˈpes.tɪ.saɪd/
practise
/ˈpræk.tɪs/
privacy
/ˈprɪv.ə.si/ /ˈpraɪ.və-/
private
/ˈpraɪ.vət/
product
/ˈprɒd.ʌkt/ /ˈprɑː.dʌkt/
psychiatrist
/saɪˈkaɪə.trɪst/
psychological
/ˌsaɪ.kəlˈɒdʒ.ɪ.kəl/
psychology
/saɪˈkɒl.ə.dʒi/
publish
/ˈpʌb.lɪʃ/
Top

 

Q
quality
/ˈkwɒl.ɪ.ti/
quantity
/ˈkwɒn.tɪ.ti/
question
/ˈkwes.tʃən/
questionable
/ˈkwes.tʃə.nə.bl̩/
quota
/ˈkwəʊ.tə/
Top

 

R
racism
/ˈreɪ.sɪ.zəm/
racist
/ˈreɪ.sɪst/
regular
/ˈreɡ.jʊ.lər/
reliable
/rɪˈlaɪə.bl̩/
ridiculous
/rɪˈdɪk.jʊ.ləs/
Top

 

S
said
/sed/
say
/seɪ/
scandalous
/ˈskæn.dəl.əs/
second
/ˈsek.ənd/
secondly
/ˈsek.ənd.li/
secure
/sɪˈkjʊər/
serious
/ˈsɪə.ri.əs/
share
/ʃeər/
shock
/ʃɒk/ /ʃɑːk/
should
/ʃʊd/
society
/səˈsaɪ.ə.ti/
status
/ˈsteɪ.təs/
study
/ˈstʌd.i/
suitable
/ˈsuː.tə.bl̩/ 
Top

 

T
this
/ðɪs/
these
/ðiːz/
that
/ðæt/
those
/ðəʊz/
theoretically
/θɪəˈret.ɪ.kəl.i/
theory
/ˈθɪə.ri/
thing
/θɪŋ/
think
/θɪŋk/
third
/θɜːd/
though
/ðəʊ/
thought
/θɔːt/ /θɑːt/
thousand
/ˈθaʊ.zənd/
threat
/θret/
three
/θriː/
through
/θruː/
thus
/ðʌs/
touched
/tʌtʃt/
tough
/tʌf/
Top

 

U
urban
/ˈɜː.bən/
urbanization
/ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/
Top

 

V
varied
/ˈveə.rɪd/ /ˈver.ɪd/
variety
/vəˈraɪə.ti/
versus
/ˈvɜː.səs/
volunteer
/ˌvɒl.ənˈtɪər/
Top

 

W
walk
/wɔːk/ /wɑːk/
woman
/ˈwʊm.ən/
women
/ˈwɪmɪn/
work
/wɜːk/
would
/wʊd/
written
/ˈrɪt.ən/
Top

 

X
x
/eks/
Top

 

Y
xxxxx
 
xxxxx
 
Top

 

Z
zero
/ˈzɪə.rəʊ/
Top